اسامی پذیرفته شدگان استعداد درخشان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹

۲۲ آبان ۱۳۹۹ | ۱۶:۲۷ اطلاعیه‌ها

 

نام

نام خانوادگی

عنوان رشته محل انتخابی

زهرا سادات

بهشتی شوشتری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز/کشاورزی/علوم ومهندسی اب/ سازه‌های ابی/روزانه

خدیجه

منصوری حسنوند

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز/کشاورزی/علوم ومهندسی باغبانی/گیاهان زینتی/روزانه

حلیمه

شیرانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز/کشاورزی/علوم دامی/ژنتیک و اصلاح دام و طیور/روزانه

رضا

حیدرزاده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز/کشاورزی/علوم دامی/فیزیولوژی دام و طیور/روزانه

سیده نسیم

خدا کرم زاده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز/کشاورزی/علوم دامی/تغذیه دام/روزانه

فاطمه

مولایی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز/کشاورزی/علوم دامی/تغذیه طیور/روزانه

سبحان

اسدی ده میر احمدی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز/کشاورزی/مهندسی مکانیک بیوسیستم/طراحی و ساخت/روزانه

ارزو

عالی پور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز/کشاورزی/مهندسی مکانیک بیوسیستم/انرژی های تجدیدپذیر/روزانه

حکیمه

باقری پلمی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز/کشاورزی/مهندسی مکانیک بیوسیستم/فناوری پس از برداشت/روزانه

شیدا

خلیلی طهماسبی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -ملاثانی اهواز/کشاورزی/اکوهیدرولوژی/----/روزانه