آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی به منظور واگذاری مدیریت، اسکان و خدمات سراهای دانشجویی(خوابگاه ها)

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۴ اطلاعیه‌ها

جهت دریافت آگهی مناقصه یک مرحله‌ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی به منظور واگذاری مدیریت، اسکان و خدمات سراهای دانشجویی (خوابگاه‌ها) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان کلیک نمایید.