آگهی مزایده یک مرحله ای عمومی به منظور فروش شهرک متعلق به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۵ اطلاعیه‌ها

جهت دریافت آگهی مزایده یک مرحله ای عمومی به منظور فروش شهرک متعلق به دانشگاه کلیک نمایید.