حذف اضطراری نیمسال دوم

۱۲ خرداد ۱۴۰۰

حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399در تاریخ 12 خرداد ماه 1400 انجام می‌شود.


پایان کلاس‌ها

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

پایان کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تاریخ 27 خرداد ماه 1400 می‌باشد.