مدیریت برنامه و بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

 

 

سوابق تدریس:

 • تدریس در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال ۱۳۸۳ تاکنون

عضویت در انجمن‌ها و سازمان‌های مرتبط با رشته تحصیلی:

 • عضو انجمن علوم باغبانی ایران
 • عضو انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
 • عضو نظام مهندسی کشاورزی استان خوزستان

سوابق اجرایی:

 • سرپرست دفتر طرح و برنامه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مدیر دفتر طرح و برنامه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مدیر دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • عضو کمیته اجرایی منابع انسانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • عضو شورای فنی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مسئول آزمایشگاه باغبانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • مسئول کتابخانه گروه تولیدات گیاهی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵
 • مدیر عامل هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان