تاریخ امتحانات

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 1401-1400 از تاریخ 1401/03/21 لغایت 1401/04/01 است.


پایان کلاس‌ها

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ پایان کلاس‌های نیمسال دوم 1401-1400 در تاریخ 1401/03/18 است.


حذف اضطراری

۰۲ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ حذف اضافه نیمسال دوم 1401-1400 از تاریخ 1401/03/02 لغایت 1401/03/04 می‌باشد.


حذف و اضافه

۲۳ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ حذف و اضافه بر اساس سال ورود به دانشگاه به شرح ذیل می‌باشد: تاریخ 1400/11/23 برای ورودی‌های 1398 و قبل از ...


شروع ترم تحصیلی

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

شروع ترم تحصیلی نیمسال دوم 1401-1400 در تاریخ 16 بهمن ماه 1400 است.


انتخاب واحد

۰۹ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ انتخاب واحد بر اساس سال ورود به دانشگاه به شرح ذیل می‌باشد: تاریخ 1400/11/09 برای ورودی‌های 1397 و قبل از ...

حذف اضطراری

۰۴ دی ۱۴۰۰

تاریخ حذف اضطراری نیمسال اول  1400/10/04 لغایت 1400/10/06 می‌باشد.

پایان کلاس‌ها

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

پایان کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تاریخ 27 خرداد ماه 1400 می‌باشد.


حذف اضطراری نیمسال دوم

۱۲ خرداد ۱۴۰۰

حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399در تاریخ 12 خرداد ماه 1400 انجام می‌شود.


حذف و اضافه نیمسال دوم

۰۳ اسفند ۱۳۹۹

حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399در تاریخ 3 و 4 اسفند ماه 1399 انجام می‌شود.