رئیس دانشگاه

 

 

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشته

سال

کارشناسی

کشاورزی عمومی

۱۳۵۳-۱۳۵۷

دکتری

زراعت-تولید و نگهداری علوفه

۱۳۶۰-۱۳۶۵

 

فعالیت‌های اجرایی:

 • رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سال ۱۳۹۲ تاکنون.
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات، سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹.
 • عضو هیأت امنا صندوق رفاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سال ۱۳۸۶ تاکنون.
 • معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴.
 • رئیس دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بهبهان، سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳.
 • عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید چمران اهواز، سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵.
 • عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی هیأت ممیزه دانشگاه شهید چمران اهواز، سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶.
 • دبیر کمیته منتخب مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین، سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴.
 • مشاور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال ۱۳۸۱.
 • رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین. سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴.
 • معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز. سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲.
 • سرپرست مزرعه آموزشی آموزشکده کشاورزی استان خوزستان. سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.
 • مدیر گروه زراعی آموزشکده کشاورزی استان خوزستان. سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷.

سوابق علمی:

 • پژوهشگر برتر دانشگاه شهید چمران در سال ۱۳۸۲
 • انتشار ۱۴۲ مقاله در مجلات علمی داخلی
 • انتشار ۴۲ مقاله در مجلات علمی خارجی
 • راهنمایی و مشاوره بیش از ۷۰ پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد
 • راهنمایی ۲۱ پایان‌نامه در مقطع دکتری
 • مجری ۲۴ طرح پژوهشی انجام شده

عضویت‌ها (در مجامع علمی، هیئت تحریریه مطبوعات پژوهشی و):

 • رئیس انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران، سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹.
 • مدیر مسئول مجله علوم زراعی ایران، سال ۱۳۸۵ تاکنون.
 • مدیر مسئول مجله تولید گیاهان زراعی، سال ۱۳۸۶ تاکنون.
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی کشاورزی اهواز.
 • سردبیر مجله علمی کشاورزی اهواز، سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴.
 • عضو هیئت تحریریه مجله علوم زراعی (دانشگاه آزاد اسلامی)، سال ۱۳۸۸ تاکنون.
 • عضو هیئت تحریریه مجله به زراعی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۸ تاکنون.
 • عضو هیئت تحریریه مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان، سال ۱۳۸۹ تاکنون.
 • عضو گروه مشاوران نشریه علمی تخصصی زیتون، سال ۱۳۸۹ تاکنون.
 • عضو کانون دانه‌های روغنی کشور، سال ۱۳۸۹ تاکنون.
 • عضو هیئت موئسس انجمن علوم و فن‌آوری بذر ایران.
 • عضو هیئت موئسس انجمن حبوبات ایران.
 • نایب رئیس انجمن بوم‌شناسی ایران، سال ۱۳۹۱ تاکنون.
 • مدیر مسئول مجله تحقیقات دیم کشور، سال ۱۳۹۱ تاکنون.
 • سردبیر فصلنامه علوم به زراعی گیاهی (دانشگاه آزاد اسلامی)، سال ۱۳۹۲.
 • عضو گروه دبیران مجله علوم زراعی ایران، سال ۱۳۹۳ تاکنون.
 • عضو ستاد ذرت و کمیته فنی گندم وزارت کشاورزی، سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸.