رئیس دانشگاه

 

سوابق تحصیلی:

دانشیار پایه ۱۷ عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۵.

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۷۸.

دکتری: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۵.

سوابق اجرایی:

۱ - مدیر گروه اقتصاد کشاورزی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹.

۲- معاون آموزشی دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۱.

۳- مدیر گروه اقتصاد کشاورزی از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳.

۴- معاون آموزشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۹۳ _ ادامه دارد.

۵- عضو کمیته جذب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۹۳ _ ادامه دارد.

۶- عضو شورای نظارت و ارزشیابی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰.

۷- عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران.

فعالیتهای آموزشی:

نام درس

مقطع تحصیلی

اقتصاد سنجی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

آمار

کارشناسی و دکتری

اقتصاد ریاضی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

اقتصاد کلان

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

ارزیابی طرحهای کشاورزی

کارشناسی

مدیریت مزرعه

کارشناسی و کارشناسی ارشد

اقتصاد منابع طبیعی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

اقتصاد تولید کشاورزی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

مدیریت ریسک

کارشناسی ارشد

اقتصاد خرد

کارشناسی

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

کارشناسی

اقتصاد کشاورزی

کارشناسی

برنامه ریزی پویا

دکتری