رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

 

دکتر عباس عبدشاهی

دکترای اقتصاد کشاورزی

شماره تماس: 36522101-061

پست الکترونیکی: ahmadreza1378@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی:

دانشیار پایه ۱۷ عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۵.

کارشناسی ارشد: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۷۸.

دکتری: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۵.

سوابق اجرایی:

۱ - مدیر گروه اقتصاد کشاورزی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹.

۲- معاون آموزشی دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۱.

۳- مدیر گروه اقتصاد کشاورزی از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳.

۴- معاون آموزشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۹۳ _ ادامه دارد.

۵- عضو کمیته جذب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۹۳ _ ادامه دارد.

۶- عضو شورای نظارت و ارزشیابی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از سال ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰.

۷- عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران.

فعالیت‌های آموزشی:

مدرس دروس اقتصاد سنجی، آمار، اقتصاد ریاضی، اقتصاد کلان، ارزیابی طرح‌های کشاورزی، مدیریت مزرعه، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد تولید کشاورزی، مدیریت ریسک، اقتصاد خرد، کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، برنامه‌ریزی پویا

 

وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:

1- مسئولیت در قبال کلیه امور دانشگاه و حسن اجرای مصوبات هیأت امنا در حدود مقررات مصوب و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت عتف و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حسب مورد و نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاح

2- تهیه و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی، سیاست‌ها، اهداف و خط مشی‌ها برای طرح در هیأت امنا

3- تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه بر اساس برنامه‌های راهبردی مصوب هیأت امنای ذیربط، برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در چارچوب برنامه‌های راهبردی تعیین شده

4- نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، خدماتی، استخدام، انتصاب، مأموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، ماموریت، ارتقا و اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و بین‌المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آن‌ها به مقامات ذیصلاح

5- استیفای منافع و حقوق دانشگاه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) به نمایندگی از دانشگاه

6- تهیه آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه و همچنین تغییر و اصلاح آن‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتین و پیشنهاد به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی

7- تهیه بودجه تفصیلی سالانه‌ی دانشگاه با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و ارائه به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به دانشگاه

8- امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی، اداری و مکاتبات دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی دانشگاه طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیأت امنا در قبال گزارشات حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطرح شده در گزارش حسابرسی و ارائه اقدامات انجام شده به هیأت امنا

9- ارائه گزارش عملکرد سالانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی دانشگاه به هیأت امنا و وزارت متبوع

 10- نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی دانشگاه

 11- ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شورای دانشگاه به هیأت امنای ذیربط

 12- ارائه پیشنهاد همکاری‌های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوطه

 13- ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ترجیحاً با مرتبه علمی بالاتر از استادیار

 14- نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی- دانشجویان- کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه