حذف اضطراری

۰۴ دی ۱۴۰۰

تاریخ حذف اضطراری نیمسال اول  1400/10/04 لغایت 1400/10/06 می‌باشد.


دفاعیه دکتری

۰۶ دی ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1400/10/06 می‌باشد.دفاعیه ارشد

۱۵ دی ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ می‌باشد.