رؤسای پیشین دانشگاه

 

رؤسای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تاکنون

 

دکتر سید منصور سیدنژاد

1384-1381

 

 

دکتر محمدتقی بیگی نصیری

1387-1384

 

دکتر موسی اسلامی

1389-1387

 

دکتر عبدالعظیم آجیلی

1391-1389

 

دکتر عبدالامیر معزی

1392-1391

 

دکتر سید عطاءاله سیادت

1399-1392

 

دکتر عباس عبدشاهی

1399 تاکنون