دبیرخانه مرکزی دانشگاه

مسئول دبیرخانه مرکزی دانشگاه

مهندس عبدالحسین شعیبی

شماره تماس: 36522108-061

دورنگار: 36522425-061