لزوم ارائــه کــارت واکسیناســیون دیجیتال کارکنان

۰۵ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۷ کد : ۳۲۲۴ اطلاعیه‌ها عمومی
تعداد بازدید:۱۳۷

به اطلاع می‌رساند، اداره کــل مــدیریت عملکــرد، بازرســی و امــور حقــوقی اســتانداری خوزســتان در راســتای حفــظ ســلامت شــهروندان و ریشــه‌کنــی بیمــاری کرونــا، پیگیــری‌هــای لازم بمنظــور اجــرای بنــد 10 مصــوبات هشــتادمین جلســه ســتاد اســتانی در خصوص الزام کارمنـدان بـه انجـام واکسیناسـیون کوویـد 19 در کلیـه دسـتگاه‌هـای اجرایـی و ادارات، سـازمان‌هـا، شـرکت‌های دولتی و بخش خصوصـی را بعمـل آورد. در ایـن ارتبـاط کلیـه مـدیران و مسـئولین مربوطـه مکلـف بـه حصـول اطمینـان از واکسیناســیون کارکنــان زیــر مجموعــه مــی‌باشــند همچنــین کلیــه کارکنــان موظــف بــه ارائــه کــارت واکسیناســیون دیجیتال بوده و در صورت تخطی از آن مطابق قانون برخورد گردد" ضروری است دستور فرمائید حضـور کلیـه کارکنـان در محـل کـار منـوط بـه ارائـه کـارت واکسیناسـیون دیجیتـال بـوده و از حضور افراد فاقد کارت واکسیناسیون جلوگیری بعمل آید. لازم به ذکر است تیم‌های بازرسین ویـژه ایـن اداره کـل بـه منظـور ارزیـابی و نظـارت بـر حسـن اجـرای مصـوبه فـوق‌الـذکر اعزام می‌گردند.


( ۲ )

نظر شما :