آﮔﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺪه ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش آﻫﻦ آﻻت اﺳﻘﺎﻃﯽ، ﯾﮑﺴﺮی اﯾﺮاﻧﯿﺖ، ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﭘﺎﻧﻞ و دو ﻋﺪد ﻣﺨﺰن و ﯾﮑﺴﺮی اﺗﺼﺎﻻت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۹:۱۰ کد : ۲۵۹۳ اطلاعیه‌ها عمومی
تعداد بازدید:۴۳

( ۱ )

نظر شما :