آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی به منظور انجام امور خدمات عمومی، فضای سبز، خرید لوازم مصرفی و اجاره تجهیزات مرتبط با قرارداد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ۱۳۹۹-۱۳۹۸

۰۹ مهر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۹ کد : ۱۵۲۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۶۷

آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی  به منظور

انجام امور خدمات عمومی، فضای سبز، خرید لوازم مصرفی و اجاره تجهیزات مرتبط با قرارداد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 1399-1398

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی، فضای سبز، خرید لوازم مصرفی و اجاره تجهیزات مرتبط با قرارداد خود را به روش مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره 2098000141000007 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور1398/7/10 می باشد.

 1. نام و نشانی مناقصه گذار

اهواز- ملاثانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- دفتر حقوقی و امور قراردادها- تلفن 06136524342

 1. موضوع مناقصه : انجام امور خدمات عمومی، فضای سبز، خرید لوازم مصرفی و اجاره تجهیزات مرتبط با قرارداد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 2. برآورد اولیه: 40.000.000.000 ریال ( چهل میلیارد  ریال)
 3. حداکثر مدت لازم جهت بررسی پیشنهاد ها وتشخیص واجدین شرایط::   یک هفته پس از بازگشایی پاکات
 4. تضمین شرکت در مناقصه: به مبلغ 2.500.000.000 ریال  با اعتبار سه ماهه به دو صورت

الف- واریز نقدی به شماره حساب 6093911820 نزد بانک تجارت به نام سپرده اعتبارات هزینه ای-ب- ضمانت نامه بانکی

 1. هنگام امضای پیمان، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان 10 (ده) درصد مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما طبق نمونه مورد عمل در امور مالی دانشگاه را ارائه نماید.ضمانت نامه یادشده پس از خاتمه کار به پیمانکار مسترد خواهد شد.
 2. مدت قرارداد: 12 ماه شمسی از تاریخ 1398/9/1 لغایت 1399/8/30
 3. مدارک لازم شامل :

پاکت الف: تضمین شرکت در مناقصه  شامل ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به مبلغ.2.500.000.000 ریال به نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان جهت شرکت در مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فضای سبز، خرید لوازم مصرفی و اجاره تجهیزات مرتبط با قرارداد دانشگاه، می باشد که پس از بازگشایی پاکات کلیه تضامین بجز تضمین برنده و نفر دوم آزاد خواهند شد و تضمین نفر اول و دوم پس از انعقاد قرارداد با نفر برنده آزاد خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت انصراف نفر اول تضمین وی ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد.

پاکت ب جهت ارزیابی کیفی شامل:

1-8- تصویر سوابق و تجربیات مرتبط و رضایت نامه از کارفرمایان قبلی و ارائه فهرست قرارداهای 2 سال گذشته

2-8-  اسناد محرز کننده توان مالی پرداخت حداقل 3 ماه کل هزینه قرارداد معادل.10.000.000.000 ریال

3-8-اسناد و مدارک احراز کننده داشتن نیروی انسانی ماهر               4-8- اسناد مربوط به توان تجهیزاتی

5-8- تصویر کامل اسناد و مدارک شرکت (اساس نامه و آگهی تغییرات، کد اقتصادی، شناسه ملی و شماره ثبت و... ) و قرارداد خام به همراه تمام پیوست ها که به مهر و امضای متقاضی رسیده است.

6-8- حداقل گواهی صلاحیت مورد نیاز: داشتن و ارائه نمودن گواهی صلاحیت مربوط به سال جاری، از وزارت کار و امور اجتماعی، در موضوع خدمات عمومی و فضای سبز

نکته1 : تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است. . در صورت عدم تکمیل و بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود.

پاکت ج: تکمیل فرم اعلام مبلغ پیشنهادی شامل جدول پیشنهادی قیمت ها

9-حداقل امتیاز لازم جهت بازگشایی پاکات ج (پیشنهاد قیمت) : 65 امتیاز

10-تاریخ و مهلت شرکت در مناقصه:

تاریخ گشایش پاکات الف و ب و ج

مهلت تحویل پاکات به اداره حراست دانشگاه

سایت ویزیت

مهلت خرید اسناد

1398/7/30 ساعت 10 صبح

1398/7/20 لغایت 1398/7/30 ساعت 8 صبح

1398/7/20 ساعت 10 صبح

1398/7/10 لغایت 1398/7/20

 

الف: نشانی جهت دریافت اسناد:

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir

پاکت های الف به آدرس اهواز- ملاثانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-  اداره حراست دانشگاه- تلفن 06136522432 تحویل گردد.

ج: با عنایت به اهمیت موضوع مناقصه، شرکت در سایت ویزیت مناقصه ضروری بوده و عدم حضور در این جلسه به منزله انصراف می باشد.

یادآوری : از ارسال فیزیکی پاکات ب و ج خودداری گردد.

 1. تعداد شرکت کنندگان جهت برگزاری بازگشایی پاکات حداقل سه شرکت می باشد.
 2. هرگونه مالیات و عوارض طبق قوانین و مقررات که به این قرارداد تعلق گیرد بعهده برنده مناقصه می باشد.
 3. به پیشنهاد مخدوش، مشروط و بدون سپرده و هم چنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر برسد ترتیب اثر داده نمی شود.
 4. صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه مناقصه گذار نمی نماید و دانشگاه می تواند در چارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صلاح خود هریک از پیشنهادات را قبول یا رد نماید.
 5. نام و نشانی واحد نظارت دستگاه اجرایی :اداره تدارکات دانشگاه  به نشانی: اهواز- ملاثانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-  اداره تدارکات تلفن :06136524347
 6. حضور پیشنهاد دهندگان  یا نماینده رسمی آنها در کمیسیون مناقصه  جهت بازگشایی پاکات مجاز می باشد.
 7. کپی فیش واریز به مبلغ 2.000.000ریال به شماره حساب   520100004001072903018307 به شناسه پرداخت  359072957117060002177292208005 نزد بانک مرکزی به نام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بابت خرید اسناد مناقصه که در زمان خرید اسناد به اداره تدارکات  تحویل داده می شود.

نظر شما :