برگزاری دفاعیه

۰۸ تیر ۱۴۰۱

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعیه نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 تاریخ 1401/04/08 است.
تمدید سنوات تحصیلی

۰۱ خرداد ۱۴۰۱

 تمدید سنوات دوره‌های تحصیلات تکمیلی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 از تاریخ 1401/03/01  لغایت 1401/03/11 می‌باشد.

دفاعیه ارشد

۱۵ دی ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ می‌باشد.


دفاعیه دکتری

۰۶ دی ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1400/10/06 می‌باشد.


برگزاری دفاعیه

۱۶ تیر ۱۴۰۰

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعیه دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تا تاریخ 1400/4/16 می‌باشد.


تحویل مدارک دفاعیه

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تا تاریخ 1400/3/26 می‌باشد.


آزمون جامع

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

آزمون جامع دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 در خردادماه 1400 برگزار می‌گردد.


تمدید سنوات

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

تمدید سنوات نیمسال دوم دوره‌های تحصیلات تکمیلی از تاریخ 1400/2/26 لغایت 1400/3/10 می‌باشد.


برگزاری دفاعیه

۲۹ بهمن ۱۳۹۹

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعیه نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی، تاریخ 1399/11/29 می‌باشد.


تحویل مدارک

۰۸ بهمن ۱۳۹۹

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 تا تاریخ 1399/11/8 می‌باشد.


آزمون جامع

۰۱ بهمن ۱۳۹۹

آزمون جامع دکتری نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 در بهمن ماه 1399 برگزار می‌گردد.


تمدید سنوات

۱۷ آذر ۱۳۹۹

تمدید سنوات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دوره‌های تحصیلات تکمیلی، در تاریخ 17 لغایت 29 آذرماه 1399 انجام می‌شود.