انتخاب واحد دانشجویان نو ورود

تاریخ : ۱۷ آبان ۱۳۹۹

انتخاب واحد دانشجویان نو ورود از تاریخ 99/8/17 لغایت 99/8/22 میباشد.