آزمایشگاه ژنتیک و سیتوژنتیک

 

مسئول آزمایشگاه

مهندس مریم راکی سلیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

‌‌امکانات آزمایشگاه

  • آون
  • میکروسکوپ
  • استریومیکروسکوپ