معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر محمدرضا زارع بوانی

استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی

تلفن تماس: 36524338-061

صفحه شخصی