آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

مسئول آزمایشگاه

دکتر عادل پشتدار

 

 

 

 

 

 

 

 

امکانات آزمایشگاه

  • کوره
  • شیکر
  • انکوباتور
  • سطح برگ سنج
  • آون
  • پارسنج