درباره دانشکده

 

‌‌‌‌‌‌‌ دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در چهار رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی خاک و گیاه‌پزشکی از تیرماه ۱۳۸۳ ادامه داد. در این دانشکده در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری دانشجو وجود دارد. رشته‌های این دانشکده شامل، فضای سبز، تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی، علوم و مهندسی باغبانی، زراعت و اصلاح نباتات، منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری، گیاهپزشکی، علوم خاک، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و مهندسی طبیعت در مقطع کارشناسی، رشته‌های زراعت، بیوتکنولوژی کشاورزی، گیاهپزشکی، مدیریت منابع خاک، علوم باغبانی در مقطع ارشد و رشته‌های زراعت و بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک در مقطع دکتری می‌باشد.

در حال حاضر، تعداد ۶۷۳ دانشجوی کارشناسی و ۲۸۷ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۳۰ دانشجوی دکتری در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف مشغول به تحصیل در دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان می‌باشند.

همچنین تعداد ۳۸ عضو هیأت علمی مجرب در دانشکده کشاورزی مشغول به کار هستند که به تفکیک گروه آموزشی و مرتبه علمی در جدول زیر قابل مشاهده می‌باشند.

 

گروه‌های آموزشی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

کل

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

۲

۴

۱۳

۰

۱۹

گیاه‌پزشکی

۰

۴

۳

۰

۷

علوم و مهندسی باغبانی

۱

۱

۴

۲

۸

علوم و مهندسی خاک

۰

۲

۲

۰

۴

کل

۳

۱۱

۲۲

۲

۳۸