اداره حراست

رئیس اداره حراست دانشگاه

حافظ عبادی

شماره تماس: 36522432-061

پست الکترونیکی:

h.ebadi11@yahoo.com