دفتر ریاست و روابط عمومی

سوابق تحصیلی:

تحصیلات

کارشناسی

علوم باغبانی

۱۳۸۰-۱۳۸۴

کارشناسی ارشد

گل و گیاهان زینتی

۱۳۸۵-۱۳۸۷

دکتری

گل و گیاهان زینتی

۱۳۸۷-۱۳۹۱

 

سوابق علمی:

 • دانشیار، عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • انتشار ۵ مقاله در مجلات علمی داخلی
 • انتشار ۱۴ مقاله در مجلات علمی خارجی
 • راهنمایی ۱۶ پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد
 • مشاوره ۲۳ پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد
 • مجری ۳ طرح پژوهشی
 • تعداد کتب چاپ شده ۳

سوابق اجرایی:

 • عضو سازمان نظام مهندسی فارس از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۰.
 • داور مجله علوم باغبانی از سال ۱۳۹۱ - ادامه دارد.
 • داور مجله تولیدات گیاهی از سال ۱۳۹۱ - ادامه دارد.
 • مدیر اداره تدارکات، سال ۱۳۹۵.
 • رئیس دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی از سال ۱۳۹۵- ادامه دارد.
 • عضو کمیته فضای سبز دانشگاه از سال ۱۳۹۴- ادامه دارد.