ساختار سازمانی و معاونت ها

 

ریاست دانشگاه (دکتر سید عطاءاله سیادت)

 

معاونت اداری و مالی (دکتر صالح طباطبائی وکیلی)

  • مدیریت امور اداری و پشتیبانی (توفیق عبادی)
  • مدیریت امور مالی (فرهاد عبدالخانی)
  • گروه امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی (مهندس محمدی)
  • اداره تدارکات (سید عباس میرباقری)

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (دکتر عباس عبدشاهی)

معاونت پژوهشی و فناوری (دکتر بهمن خسروی پور)

 

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی (دکتر احمد کوچک‌زاده)

  • مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی (دکتر احمد زارع)
  • مدیریت امور دانشجویی (دکتر محمدامین مهرنیا)
  • مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی (فاطمه هاشم‌پور)
  • گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی ()
  • اداره تربیت بدنی (خانم آسیه سادات موسوی)