سازمان های غیردولتی و تعاونی ها درتوسعه روستاییگروه‌ها : کتب
ناشر : انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: