اعضای هیأت علمی بازنشسته

 

  • دکتر عبدالعظیم آجیلی (گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی)