اعضای هیأت علمی گروه

 

استاد

نام

نام خانوادگی

ایمیل

مرتبه

رزومه

برنامه کلاسی

مسعود

برادران

masoudbaradar@yahoo.com

دانشیار

بهمن

خسروی پور

b.khosravipour@gmail.com

استاد

 

مسلم

سواری

moslem_savari@yahoo.com

استادیار

عباس

عبدشاهی

ahmadreza1378@yahoo.com

دانشیار

منصور

غنیان

m_ghanian@yahoo.com

دانشیار

 

معصومه

فروزانی

m.forouzani@ramin.ac.ir

دانشیار

سعید

محمدزاده

sd.muhamad@gmail.com

استادیار

مصطفی

مردانی نجف آبادی

mostafa.kory@yahoo.com

استادیار

مسعود

یزدان پناه

masoudyazdan@gmail.com

دانشیار