گالری تصاویر

۳۰ آذر ۱۳۹۵ | ۰۹:۲۲ ۱۰
محوطه کارگاهی
آزمایشگاه هیدرولیک
کلاس ماشین
بازدید از غرفه ماشینهای کشاورزی در هفته پژوهش توسط اعضای محترم هیئت علمی گروه ماشینهای کشاورزی
اساتید مکانیزاسیون کشاورزی
اساتید مکانیک بیوسیستم
اعضای هیئت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
اعضای هیئت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
اعضای هیئت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون