مقاطع تحصیلی

 

کارشناسی

  • ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
  • اقتصاد کشاورزی

کارشناسی ارشد

  • مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی
  • ترویج و آموزش کشاورزی پایدار- ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
  • ترویج و آموزش کشاورزی پایدار - آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست

دکتری

  • ترویج و آموزش کشاورزی پایدار- ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
  • ترویج و آموزش کشاورزی پایدار - آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست