مدیر گروه

دکتر معصومه فروزانی

دانشیار گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

تلفن تماس: 36524348-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

 m.forouzani@ramin.ac.ir