درباره دانشکده

 

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در سه گروه آموزشی مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی آب و ترویج و آموزش کشاورزی از سال ۱۳۸۳ ادامه داد. در این دانشکده در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری دانشجو وجود دارد. رشته‌های این دانشکده شامل، علوم و مهندسی آب، مکانیزاسیون کشاورزی، مکانیک بیوسیستم، ترویج و آموزش کشاورزی و اقتصاد کشاورزی در مقطع کارشناسی، رشته‌های مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی، ماشین‌های کشاورزی گرایش طراحی و ساخت، ماشین‌های کشاورزی گرایش فناوری پس از برداشت، ماشین‌های کشاورزی گرایش مکانیک ماشین‌های کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی، مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه‌ها، ترویج و آموزش کشاورزی پایدارگرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، ترویج و آموزش کشاورزی پایدارگرایش آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست و مهندسی کشاورزی توسعه روستایی در مقطع ارشد و رشته‌های مکانیزاسیون کشاورزی، ترویج، آموزش کشاورزی و توسعه روستایی گرایش ترویج کشاورزی و ترویج، آموزش کشاورزی و توسعه روستایی گرایش آموزش کشاورزی در مقطع دکتری می‌باشد.

در حال حاضر، تعداد ۴۸۵ دانشجوی کارشناسی و ۱۴۲ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۴۲ دانشجوی دکتری در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف مشغول به تحصیل در دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان می‌باشند.

همچنین تعداد ۲۴ عضو هیأت علمی مجرب در دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی مشغول به کار هستند که به تفکیک گروه آموزشی و مرتبه علمی در جدول زیر قابل مشاهده می‌باشند.

 

گروه‌های آموزشی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

کل

مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

۰

۰

۱۰

۰

۱۰

مهندسی آب

۰

۰

۴

۱

۵

ترویج و آموزش کشاورزی

۱

۴

۴

۰

۹

کل

۱

۴

۱۸

۱

۲۴