مدیر خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد نوشاد

دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

شماره تماس: 365222072-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

mo.noshad@gmail.com