مدیر خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر رسول معمار دستجردی

استادیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

تلفن تماس: 36522072-061

صفحه شخصی