رئیس گروه برنامه‌ریزی آموزشی

دکتر سمیه سالاری

دانشیار گروه علوم دامی

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

تلفن تماس: 36522428-061

صفحه شخصی