رئیس گروه برنامه‌ریزی آموزشی

دکتر سمیه سالاری

دانشیار گروه علوم دامی

شماره تماس: 365222428-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

somayehsallary@yahoo.com