رئیس گروه برنامه‌ریزی آموزشی

دکتر مهدی سعادت‌فرد

استادیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و  مکانیزاسیون 

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

تلفن تماس: 36522428-061

صفحه شخصی