شماره تماس کارشناسان آموزش

کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی: آقای بابادی 09167263537

کارشناس آموزش دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی: آقای میردورقی 09163470751

کارشناس آموزش دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی: آقای عساکره 09106387889

کارشناس آموزش کل: خانم خمیسی 09027601981