اعضای هیأت علمی بازنشسته

 

  • دکتر محمد امین آسودار (گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون)