مدیر گروه

دکتر رسول معمار دستجردی

استادیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

تلفن تماس: 36522421-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

rasoul.memar@gmail.com