گالری تصاویر

۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۲
مرکز آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی
محوطه کارگاهی
آزمایشگاه هیدرولیک
کلاس ماشین
اعضای هیئت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
اعضای هیئت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
اعضای هیئت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
اساتید مکانیک بیوسیستم
اساتید مکانیزاسیون کشاورزی
بازدید از غرفه ماشینهای کشاورزی در هفته پژوهش توسط اعضای محترم هیئت علمی گروه ماشینهای کشاورزی