اعضای هیأت علمی گروه

 

استاد

نام

نام خانوادگی

ایمیل

مرتبه

رزومه

سامان

آبدانان مهدی زاده

saman.abdanan@gmail.com

استادیار

مرتضی

تاکی

mortezataaki@gmail.com

استادیار

مجید

رهنما

rahnamam2002@yahoo.com

استادیار

 

مهدی

سعادت فرد

saadatfard2000@yahoo.com

استادیار

سیدمجتبی

فارغ

faregham@yahoo.com

استادیار

روح اله

فرهادی

r.farhadi@chmail.ir

استادیار

محمود

قاسمی نژادرائینی

ghasemi-s7@yaho.com

استادیار

نواب

کاظمی

navab20@yahoo.com

استادیار

 

رسول

معماردستجردی

rasoul.memar@gmail.com

استادیار

افشین

مرزبان

afshinmarzban@hotmail.com

دانشیار