اعضای هیأت علمی گروه

 

استاد

نام

نام خانوادگی

ایمیل

مرتبه

صفحه شخصی

برنامه کلاسی

1572686251-.jpg

سامان

آبدانان مهدی زاده

saman.abdanan@gmail.com

استادیار

 

 

 

1572686265-455019552-118446.jpg

مرتضی

تاکی

mortezataaki@gmail.com

استادیار

 

1572686282-.jpg

مجید

رهنما

rahnamam2002@yahoo.com

دانشیار

 

مهدی

سعادت فرد

saadatfard2000@yahoo.com

استادیار

 

1572687202-.jpg

سیدمجتبی

فارغ

faregham@yahoo.com

استادیار

 

1572686332-.jpg

روح اله

فرهادی

r.farhadi@chmail.ir

استادیار

 

 

1572686354-.jpg

محمود

قاسمی نژادرائینی

ghasemi-s7@yaho.com

دانشیار

 

1572686381-.jpg

نواب

کاظمی

navab20@yahoo.com

استادیار

 

رسول

معماردستجردی

rasoul.memar@gmail.com

استادیار

 

1572686509-.jpg

افشین

مرزبان

afshinmarzban@hotmail.com

دانشیار