مقاطع تحصیلی

 

کارشناسی

  • مهندسی مکانیک و بیوسیستم
  • مهندسی کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزی

کارشناسی ارشد

  • مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت
  • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه‌ها
  • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
  • مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی‌های تجدید پذیر

دکتری

  • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- مدیریت و تحلیل سامانه‌ها
  • مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی- انرژی