مدیر گروه

دکتر سعید محمدزاده

استادیار گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

تلفن تماس: 36524348-061

صفحه شخصی