مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

دکتر کاظم نگارش

دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی

دانشکده کشاورزی

تلفن تماس: 36522110-061

صفحه شخصی