مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

دکتر روح‌اله فرهادی

استادیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

 شماره تماس: 365222110-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

r.farhadi@chmail.ir