مدیر کل امور دانشجویی

دکتر احمد زارع

استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

تلفن تماس: 36522110-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

zareh.ahmad@yahoo.com‌‌‌‌‌‌‌