رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

 

مهندس زینب مرادی یگانه

تلفن تماس: 36523187-061