معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

دکتر سعید محمدزاده

استادیار گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

شماره تماس: ۳۶۵۲۲۱۱۰-۰۶۱

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

Sd.muhamad@gmail.com