معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

دکتر محمدامین مهرنیا

استادیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

شماره تماس: 365222110-061

صفحه شخصی

پست الکترونیکی:

mamehrnia@yahoo.com