معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

دکتر سعید محمدزاده

استادیار گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

تلفن تماس: 36522110-061

صفحه شخصی