معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر احمد جعفری

استادیار گروه مهندسی آب

تلفن تماس: 36522421-061

صفحه شخصی