رئیس دانشکده

دکتر مجید رهنما

دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون 

تلفن تماس: 36523922-061

صفحه شخصی