آزمایشگاه حشره‌شناسی

 

کارشناس آزمایشگاه

مهندس حمید احمدی‌فخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امکانات آزمایشگاه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  • ژرمیناتور
  • استریومیکروسکپ
  • هود شیمیایی