سر فصل دروس

 

‌‌‌‌‌‌‌کارشناسی

  • مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (دانلود)

کارشناسی ارشد

  • مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی (دانلود)
  • ژنتیک و بهنژادی گیاهی (دانلود)
  • اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی (دانلود)
  • اگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر (دانلود)
  • اگروتکنولوژی گرایش علوم علف‌های هرز (دانلود)
  • اگرواکولوژی (دانلود)

دکتری

  • اگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی (دانلود)
  • اگروتکنولوژی- اکولوژی گیاهان زراعی (دانلود)