مقاطع تحصیلی

 

‌‌‌‌‌‌‌کارشناسی

  • مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

کارشناسی ارشد

  • مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی
  • ژنتیک و بهنژادی گیاهی
  • اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
  • اگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر
  • اگروتکنولوژی گرایش علوم علف‌های هرز
  • اگرواکولوژی

دکتری

  • اگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی
  • اگروتکنولوژی- اکولوژی گیاهان زراعی ‌‌‌‌