ریاست دانشکده

 

‌‌‌‌‌‌‌‌

سوابق تحصیلی:

دکتری علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۸۸)

کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۸۰)

کارشناسی علوم خاک، دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۷۸)

فرصت مطالعاتی دانشگاه ETH سوئیس (۱۳۸۷)

سوابق اجرایی:

رئیس دانشکده کشاورزی از سال ۱۳۹۳ – ادامه دارد

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی از سال ۱۳۸۹- ۱۳۹۳

عضو هیئت ممیزه دانشگاه سال ۱۳۹۵

دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی ۱۳۹۱-۱۳۹۳