کارشناسان آموزشی

 

دکتر علی قاطعی

دکتر عادل پشتدار

مهندس مریم راکی سلیمی