درباره گروه

رشته های دایر

کارشناسی علوم و مهندسی آب - کارشناسی ارشد سازه های آبی

امکانات آزمایشگاهی گروه مهندسی آب

آزمایشگاه هیدرولیک:

دو عدد فلوم آزمایشگاهی

تجهیزات اندازه گیری شدت جریان، سرعت و عمق آب

میز هیدرولیک برای انجام آزمایشات مکانیک سیالات

مولینه جهت اندازه گیری سرعت آب در مجاری باز

آزمایشگاه آبیاری:

آگر، دبل رینگ، الک، اندازه گیری هدایت هیدرولیکی بار ثابت، سر ریز پارشال فلوم، شوری سنج

آون، نفوذ سنج گلف، مدل آزمایشگاهی جریان آب در آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای

آزمایشگاه مکانیک خاک:

دستگاه هدایت هیدرولیکی، بار افتان، مقاومت فشاری، دستگاه کاساگرانده، تطویل و تورق، دستگاه تحکیم